danube

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ДУНАВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

Организация-партньор: ЕКОСЕНС - Румъния

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ” на Институт “Отворено общество” – 2004/2005г.Целта на проекта е да се извърши задълбочен анализ на резултатите от досегашните съвместни дейности на български и румънски НПО в областта на околната среда в Дунавско-Черноморския трансграничен басейн и да се изгради устойчива стратегия за бъдещи такива.

България и Румъния наследиха сериозни проблеми в областта на околната среда след промените от 1990 г. , които в периода на преход станаха предмет на дълбока обществена загриженост. Река Дунав е границата между двете страни с дължина над 470 км. Предотвратяването на замърсяването на въздуха при промишлени аварии и използването на р.Дунав са главните проблеми между България и Румъния. И в двете страни третият сектор е много активен по въпросите, свързани с околната среда. Именно поради тези причини, анализа на трансграничните екологични дейности от страна на НПО в двете съседни страни представлява голям интерес, а формулирането на бъдеща стратегия за съвместни дейности е важна стъпка към присъединяването им към ЕС. В резултат на проекта беше разработена Стратегия и База данни за проекти, която следва да послужи като основа за база данни за бъдеща съвместна работа.

СТРАТЕГИЯ за по-нанатъшни съвместни дейности в областта на околната среда в трансграничния регион

Loading...

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small