eccentric

ECCENTRIC е мрежа от градове с относително еднакъв опит в устойчивата градска мобилност. Координатор на проекта е Мадрид, участват още 4 града, Стокхолм, Мюнхен, Турку и Русе. В създадените местни консорциуми ще участват 29 партньора. Към проекта вече проявяват интерес 17 града като наблюдатели.

CIVITAS ECCENTRIC има две основни предизвикателства:

  1. Иновативни решения за устойчива мобилност на хората в крайградските квартали.
  2. Логистика без вредни емисии в градски центрове, които поддържат баланс между квалифицирано общественото пространство и ефективна местна икономика.

danube programme smallКато продължение на проекта TRANSDANUBE, основна цел на новия проект е да допринесе за развитието на Дунавския регион чрез обезпечаване на устойчива мобилност за местните жители и туристите – екологични, мултимодални и ефективни транспортни услуги, стимулиращи туризма и местната икономика. Целта е да се намали използването на частни автомобили с всички негативни последствие за околната среда и човешкото здраве без да се ограничиват възможностите за придвижване в региона.

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Danube Transnational Programme

БЮДЖЕТ: 2,976 Mлн. EUR

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Януари 2017 – Юни 2019

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: АВСТРИЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

prosperity logo

 

 

 

PROSPERITY е проект, финансиран по програмата HORIZON 2020, в който участват всички страни - членки на ЕС. Основната идея в развитието на устойчива градска мобилност да бъдат въвлечени държавните органи на национално ниво. Проектът трябва да повиши тяхната компетентост и капацитет, да ги активизира за подпомагане повече градски власти да пристъпят към планиране и реализация на устойчива градска мобилност, към реализиране на иновативни мерки.Това е особено важно за страните от Южна, Централно-източна и Източна Европа, където градовете имат да решават остри транспортни проблеми.

Продължителността на проекта е 3 години, а общата стойност 4 милиона евро.

endurance logo

Клуб УРГО е българският партньор в проект ENDURANCE, който започна на 1 май 2013 г. Той е финансиран от EACI и представлява продължание на инициативата EPOMM PLUS. В проекта има 25 партньори от 25 страни-членки на ЕС. Проектът създава мрежа от европейски градове, в които са внедрени Устойчиви планове за градска мобилност.

bump small

BUMP предоставя на проектанти, еколози и технически експерти в общините познания и умения за планиране и управление на устойчивата мобилност в градските и крайградските зони. Така BUMP подкрепя градовете при разработката на Устойчив план за градска мобилност.

Националните и международни събития по проекта създават на мрежа за обмяна на опит и обучение. Участват девет страни от ЕС, като България се представлява от Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество".

seemore logo1

SEEMORE демонстрира как с местни усилия може да се промени начинът на достъп до курортните зони, за да стане по-екологичен, безопасен и здравословен за туристите и населението.

Transdanube Logo RGB 72dpi
Дунав е река, минаваща през 10 страни до вливането си в Черно море и свързваща множество региони в Юго-източна Европа. С приемането на Дунавската стратегия на ЕС през април 2011, страните-членки декларираха своето желание за общи действия в Дунавския регион. Следвайки целите на ОП ЮИЕ (SEE Program), проектът “TRANSDANUBE” цели да подобри слабостите в достъпността и транспортните услуги край реката, представляващи основна пречка за бъдещото икономическо развитие.

benefit logo1

Проектът BENEFIT цели да допринесе за изпълнението на Европейската стратегия за градска мобилност, отговаряща на очакванията на хората. Новата концепция на градската мобилност се състои в насърчаване на използването на всички транспортни средства и комбинирането на различните видове обществен транспорт (влак, трамвай, метро, автобус) с индивидуален транспорт (автомобил, велосипед, ходене пеш).

balkwaste1
Проектът BALKWASTE създава на мрежа за устойчиво управление на твърдите отпадъци и промоция на интегрирано средство за взимане на решения в Балканския регион. Целта на проекта е да разпространи знания, придобити в резултат от внедряването на Стратегията за отпадъците на ЕС в Балканския регион.

triadica1

Проект ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В РАЙОН „ТРИАДИЦА” цели да популяризира и въведе европейски практики за подобряване качеството на живот в район „Триадица” чрез партньорство между гражданските организации и местната власт.

epomm1

EPOMM PLUS е огромен европейски проект, продължение на инициативата ”EPOMM” за изграждане на мрежа от организации и инструменти за управление на мобилността на обединена Европа. Клуб УРГО е партньор по проекта от страна на България. 

eltis logo1

ELTIS+ улеснява обмена на информация, знания и опит в областта на градската мобилност в Европа. Проектът е насочен към лицата, работещи в областта на транспорта, както и в свързаните с тях дисциплини, включително градско и регионално развитие, здравеопазване, енергетика и опазване на околната среда.

copy turkey eu flag

Проект CFCU/TR 0801.08-02 - EuropAid/130031/D/ACT/TR: Да нарушим мълчанието: да се борим против насилието над жени и момичета с увреждания 

copy turkey eu flag

Проект CFCU/TR0703.01-02/FA: FFV Маркетинг в сърцето на Средиземноморието.

tsg

The Traffic Snake Game е кампания, създадена за насърчаване на ходенето пеш и колоезденето до училище, в която децата и техните родители са основната целева група. Кампанията се състои от игра, която е лесна за изпълнение. Освен това всяко участващо училище е насърчавано да организира други дейности и да образова във връзка с движението и мобилността, екологичните и здравните проблеми. 

За да се разпространи подобна практика в цяла Европа е създадена TSG мрежа, която се състои от национални фокусни точки (НФТ) в осемнадесет страни от ЕС. Клуб УРГО е българският партньор в проекта.