benefit goals annonceПроектът BENEFIT има 5 основни цели - по-голяма икономия на енергия, по-малко замърсители, повече обществен транспорт в градовете, по-малко индивидуален трафик, ролеви модел за други градове.

ПО-ГОЛЯМА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ BENEFIT има за цел да постигне намаляване на общото потребление на гориво от пътническия транспорт в определения целеви район с 2% до приключването на проекта. Планирано е 5 години след приключването на проекта тази цифра да бъде увеличена на 5%.

ПО-МАЛКО ЗАМЪРСИТЕЛИ

Преминаването от пътуване с личния автомобил към ползване на обществения транспорт автоматично намалява емисиите на токсични вещества. Наред с това ще се повиши осведомеността на гражданите за значението на градския транспорт от гледна точка на качеството на живот, чистотата на въздуха и намаляването на замърсителите.

ПОВЕЧЕ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В ГРАДОВЕТЕ

Целта е чрез активни мерки за повишаване на осведомеността, нови информационни подходи, иновативни инициативи и по-добро предлагане на услугата „градски транспорт” да се увеличи броят на неговите потребители. Проектът цели да постигне увеличаване на броя на ползващите обществен транспорт с 20% в избрани целеви райони на седемте града.

ПО-МАЛКО ИНДИВИДУАЛЕН ТРАФИК

Привлекателността на обществения транспорт може да се повиши чрез сътрудничество между фирмите и операторите на  обществения транспорт, например чрез билети с намаления за служителите. Това автоматично води до редуциране на индивидуалния трафик.

РОЛЕВИ МОДЕЛ ЗА ДРУГИ ГРАДОВЕ

Другите градове могат да ползват мерките и резултатите на BENEFIT като ролеви модели за своята работа по въпросите на мобилността. В тази връзка е важно резултатите да бъдат представени по подходящ начин в национален мащаб, за да се постигне мултиплициращ ефект.