АДО и Клуб УРГО разработиха Наръчник...

 

ado 1

Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ разработиха Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес. Наръчникът е създаден в рамките на проект №BG05SFOP001-2.025-0111 „Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Проектът има две основни цели – партньорско управление с гражданите и бизнеса, които заедно с властите, изпълняват в дунавските общини интегрираната пространствена политика; открито и отговорно управление на всички заинтересовани страни в изпълнението на инвестиции и проекти в секторите, включени в обхвата на тази политика. Основен резултат на проекта е ефективно провеждане на политики в Дунавския регион в България (34 дунавски общини, членуващи в Асоциацията на дунавските общини „Дунав“) чрез използване на включващи мултилатерални и иновативни модели за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав.

Наръчникът адресира директно основните предизвикателства по отношение на интегрираната пространствена политика в Дунавския регион в България, за да отключи нейния потенциал и да катализира прилагането ѝ, което е от ключово значение за общините и региона за постигане на социално-икономическо догонване, създаване на възможности за растеж и заетост, запазване на младите хора и получаване на предимство в зеления и дигитален преход в сравнителна европейска перспектива. Интегрираната пространствена политика има специфични структура и процес: използват се иновативни управленски модели за проекти и ресурси, както и за взаимодействие между власти, граждани и бизнес.

Целта на Наръчника е да подкрепи партньорското управление между властите, гражданите и бизнеса в изпълнение на интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България, адресирайки гореописаните предизвикателства и възможности. Това се постига посредством подбор на релевантни европейски добри практики и иновативни и включващи модели в секторите на интегрираната пространствена политика, в т.ч. основни типове инвестиции и проекти – проектни стъпки, партньорски структури, финансиране, управление на иновациите – технологични, организационни, и съответните финансови инструменти, ангажиране на заинтересованите страни, споделяне на резултатите и други модели на взаимодействие. Наръчникът съдържа също препоръки към общини, структури на държавната власт, граждани и бизнес при осъществяването на инвестиции и проекти на територията на дунавските общини в изпълнение на интегрираната политика.

 

Доклад "Преглед, консултиране и систематизиране на основните типове дейности..."

Наръчник за изпълнение на интегрираната политика за пространтсвено развитие...

 

 

Предстоящо

POLIS-22

 

Intelligent Transport’s Summit

Лондон 20-21 септември 2023

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small