prosperity 2nd meeting 01

Втората среща на работната група (РГ) по PROSPERITY се проведе на 28 август 2017 г. в Областна администрация – Варна. Присъстваха областни и общински експерти, членове на Парламента и представители на академичните среди.

Беше взето решение Област Варна да бъде регионален координатор на програмата по ПУГМ в рамките на проекта, като за тази цел се подписа Споразумение с Клуб УРГО. За ръководител на РГ беше избран г-н Ст. Пасев – Областен управител.

Програма на срещата:

1. Резюме на решенията от първата среща на РГ
2. Резултати от допитването за състоянието на ПУГМ в България и примери от други страни /от конференцията в Дубровник/
3. Дискусия относно нуждите от обучение
4. Определяне на приоритетните мерки на регионалната програма по ПУГМ /залегнали в Споразумението между Клуб УРГО и Областната администрация/
5. Условия за изпълнението на програмата в законов, финансов и институционален аспект
6. Дискусия относно включването на други области в програмата и целия Северо-източен планов регион

 

prosperity 2nd meeting 02