transdanube 01 annonceПРОЕКТ „ТРАНСДАНЮБ”: УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ КРАЙ ДУНАВ

Одобрен по 4-тата покана на ОП „Юго-Източна Европа”

Дунав е река, минаваща през 10 страни до вливането си в Черно море и свързваща множество региони в Юго-източна Европа. С приемането на Дунавската стратегия на ЕС през април 2011, страните-членки декларираха своето желание за общи действия в Дунавския регион. Следвайки целите на ОП ЮИЕ (SEE Program),  проектът “Transdanube” цели да подобри слабостите в достъпността и транспортните услуги край реката, представляващи основна пречка за бъдещото икономическо развитие.

Целта е да се създаде „Устойчива мобилност”, включваща природосъобразни начини на транспорт, за да се подобри достъпността  и да се развива устойчив туризъм. Развитиета на устойчив транспорт ще способства за намаляване на въглеродните емисии и шума и ще доведе до по-добри услуги за населението. Това ще повлияе положително върху качеството на живот в целия регион.

За да постигне своите амбициозни цели, настоящият проект използва между-секторен подход, комбинирайки туризъм и транспорт, където нивото на сътрудничество е все още недостатъчно развито. Базирайки се на анализ на настоящото състояние на развитие на транспорта и туризма и тяхната устойчивост, партньорите ще разработят Планове за действие, даващи приоритет на решения за преодоляване на съществуващите слабости в двата сектора. Разработените визии за „Меки мерки за мобилност”, одобрени на местно ниво, ще бъдат водещи при развитието на устойчив транспорт. В зависимост от текущото състояние на планиране в целевите региони,  проектните дейности ще включват:
-    проучвания на настоящото състояние
-    пред-инвестиционни проучвания и демонстрации на въвеждането на нови/подобрени мултимодални транспортни връзки
-    нови транспортни връзки по вода
-    нови/подобрени велосипедни пътища и/или услуги

Тъй като информацията за съществуващите транспортни услуги и за планираните нови е от съществено значение, достъпът до нея трябва да бъде осигурен на различни нива. Включването в проекта на регионални/национални транспортни и туристически органи е от голямо значение за успеха на проекта. Ще бъдат проведени национални и регионални работни срещи, както и международни форуми и конференции, които ще предоставят информация за начинанията и форум за дискусии и обмяна на опит между различните заинтересовани страни.

Основните резултати от проекта ще бъдат:
-    транснационален доклад за настоящото състояние на устойчивата мобилност в Дунавски регион
-    обща визия за „устойчиви мерки за мобилност”
-    регионални Планове за действие
-    прецизни устойчиви транспортни услуги
-    дигитални карти, представящи информация за наличните транспортни и туристически оферти
-    Пакети от мерки за устойчива мобилност и маркетингови планове.

Проектът има 14 основни партньора от страните по поречието на Дунав и множество  асоциирани партньори и наблюдатели, които ще подпомагат неговата реализация. Повечето от партньорите са държавни органи и организации, но има и няколко НПО, доказали своя опит и авторитет на национално и международно равнище.

Водещ партньор е Австрийската Агенция за ОС. Продължителността на проекта е 24 месеца и се очаква той да стартира през октомври 2012 г.

Партньори от България са:

1. Клуб „Устойчиво развитие на ГО” – www.csdcs.org Организацията с р-л доц. Лучия Илиева е Национален координатор на Европейската мрежа по устойчива мобилност, акредитирана с писмо от ЕС – директорат Транспорт. Целеви регион на този партньор е Русе, като проектните дейности там ще се финансират от бюджета на Клуба. От своя бюджет Клуб УРГО ще финансира и участието на МТСТ и МИЕТ като асоциирани партньори по проекта. Ще имаме представители на тези министерства на международните форуми по проекта /вж писмо от Австрийското министерство на ОС/.
 
2. Областна администрация Видин – ще провежда своите дейности в целеви регион Видин.