transdanube 01 annonceПРОЕКТ „ТРАНСДАНЮБ”: УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ КРАЙ ДУНАВ

Одобрен по 4-тата покана на ОП „Юго-Източна Европа”

Дунав е река, минаваща през 10 страни до вливането си в Черно море и свързваща множество региони в Юго-източна Европа. С приемането на Дунавската стратегия на ЕС през април 2011, страните-членки декларираха своето желание за общи действия в Дунавския регион. Следвайки целите на ОП ЮИЕ (SEE Program),  проектът “Transdanube” цели да подобри слабостите в достъпността и транспортните услуги край реката, представляващи основна пречка за бъдещото икономическо развитие.

Прочети още...